مطالعات - آرشیو

تقریری بر سه رکن نظری تعلیم و تربیت در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

تقریری بر سه رکن نظری تعلیم و تربیت در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

سید‌حمیدرضا رئوف بیان کرد: تعلیم و تربیت، مبتنی بر یک پیش‌فرض است و سه رکن نظری دارد؛ اولین رکن آن، داده‌ها، آگاهی‌ها یا تعالیمی است که انسانِ وضع موجود را به انسانِ وضع مطلوب بدل می‌کند. بخش دوم مربوط به غایت است؛ یعنی آن وضع مطلوب ما چه توصیف و وضعی دارد. همچنین یک سطح میانی دارد که مشخص می‌کند این داده‌ها چطور به وضع موجود منتقل شود.

ادامه مطلب