مطالب مرتبط با کلید واژه

زهرا نقی زاده


ارائه ۲۰۰ میلیارد برنامه و تصویب ۱۴ درصدی آن
پیگیری بودجه قرآنی دستگاه‌‌ها

ارائه ۲۰۰ میلیارد برنامه و تصویب ۱۴ درصدی آن

رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با اشاره به اینکه این سازمان بیش از ۲۰۰ میلیارد برنامه به دو کمیسیون ارائه داده اما به دلیل قلت بودجه، درصد کمی از آن برای اجرا به تصویب رسید، گفت: کمیسیون تبلیغ و ترویج از هیچ کدام از مراکز تبلیغی و ترویجی این سازمان حمایت نکرد، اما مرکز مطالعات که زمینه فعالیت پژوهشی دارد، مورد حمایت قرار داد.

ادامه مطلب