بازدید مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۹

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بازدید به عمل آورد.